Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Wrzesień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dziś mamy 262 dzień roku
do końca pozostało 103 dni
Znak zodiaku:Panna
Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 15 grudnia 2015 r.
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Pawłowska Agnieszka 2015-12-15 14:53:39
Opublikował - Pawłowska Agnieszka 2015-12-15 15:08:57
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-01-08 15:00:00 Status : rozstrzygnięty

Oleśnica 15 grudnia 2015 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICA
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu ochrony i promocji zdrowia
z dnia 15 grudnia 2015 r.

na podstawie art. 11 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) Wójt Gminy Oleśnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

I. Rodzaj zadania.
Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczy dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Oleśnica i obejmuje m.in.:
1. przeprowadzenie badań przesiewowych z zakresu wad postawy;
2. rehabilitację dzieci ze schorzeniami i uszkodzeniami narządów ruchu;
3. propagowanie właściwej postawy poprzez organizowanie spotkań na ten temat;
4. profilaktykę i leczenie wad postawy.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 50.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.
 Dotacja na realizację ww. zadania zostanie przyznana zgodnie z przepisami:
• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118);
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
1. Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz.25), bez możliwości wprowadzenia zmian do wzoru oferty.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru i w terminie oraz miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie o tym powiadomiony odrębnym pismem w ciągu 14 dni od dnia dokonania wyboru.
6. Realizacja zadania publicznego następować będzie w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzenie zadania.
7. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.

IV. Termin realizacji zadania.
1. rozpoczęcie zadania: I kwartał 2016 roku
2. zakończenie zadania: do 30 listopada 2016 roku

V. Warunki realizacji zadania.
1. miejsce wykonania zadania publicznego – szkoły Gminy Oleśnica, siedziba danego podmiotu;
2. umieszczenie materiałów informacyjnych propagujących właściwą postawę w formie plakatów we wszystkich szkołach Gminy Oleśnica;
3. wskazane angażowanie rodziców w realizację zadania.

VI. Termin składania ofert.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia” należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, sekretariat – pok. nr 1 (parter), w terminie do dnia 08 stycznia 2016 r. do godz. 15.00.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym. Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Oleśnica na podstawie opinii Komisji Konkursowej. Oferty złożone niezgodnie ze wzorem, o którym mowa w punkcie III.2., niekompletne lub złożone po terminie albo złożone przez niewłaściwy podmiot zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę:
1. znaczenie zadania dla ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolnej terenu Gminy Oleśnica;
2. ocena możliwości realizacji zadania przez dany podmiot na podstawie informacji zawartych w ofercie;
3. ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania;
4. ocena relacji udziału zasobów rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych do zakresu rzeczowego zadania publicznego;
5. możliwość pozyskania przez podmiot środków finansowych z innych źródeł na realizację zadania;
6. analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz prawidłowości wykorzystania otrzymanych na ten cel środków;
7. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego zadania.

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Oleśnica w roku 2014 i w roku 2015 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
1. w 2014r. Gmina Oleśnica zrealizowała zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia o łącznym koszcie całkowitym 94.870,86 zł, z czego dotacja przekazana organizacji pozarządowej wyniosła 50.000,00 zł.
2. w 2015 r. Gmina Oleśnica zrealizowała zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia o łącznym koszcie całkowitym 86.820,56 zł, z czego dotacja przekazana organizacji pozarządowej wyniosła 50.000,00 zł.

         Wójt Gminy Oleśnica
           /-/   Marcin Kasina

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24