Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 345 dzień roku
do końca pozostało 20 dni
Znak zodiaku:Strzelec
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICA o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 23 grudnia 2016 r.
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Koreń Katarzyna 2016-12-23 11:53:12
Opublikował - Koreń Katarzyna 2016-12-23 12:04:36
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-01-16 15:00:00 Status : rozstrzygnięty

Oleśnica, 23 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICA 

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 23 grudnia 2016 r.

na podstawie art. 11 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.) Wójt Gminy Oleśnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

I. Rodzaj zadania.
Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczy dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Oleśnica i obejmuje m.in.:
1. Przeprowadzenie badań przesiewowych z zakresu wad postawy;
2. Rehabilitację dzieci ze schorzeniami i uszkodzeniami narządów ruchu;
3. Propagowanie właściwej postawy poprzez organizowanie spotkań na ten temat;
4. Profilaktykę i leczenie wad postawy.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 50.000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja na realizację ww. zadania zostanie przyznana zgodnie z przepisami:
• Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
1. Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) , bez możliwości wprowadzenia zmian do wzoru oferty.
3. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru i w terminie oraz miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowych zostanie o tym powiadomiony odrębnym pismem w ciągu 14 dni od dnia dokonania wyboru.
6. Realizacja zadania publicznego następować będzie w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzenie zadania.
7. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.

IV. Termin realizacji zadania.
1. Rozpoczęcie zadania: I kwartał 2017 roku
2. Zakończenie zadania: do 30 listopada 2017 roku

V. Warunki realizacji zadania.
1. Miejsce wykonania zadania publicznego – szkoły Gminy Oleśnica, siedziba danego podmiotu;
2. Umieszczenie materiałów informacyjnych propagujących właściwą postawę w formie plakatów we wszystkich szkołach Gminy Oleśnica;
3. Wskazane angażowanie rodziców w realizację zadania.

VI. Termin składania ofert.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia” należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, sekretariat – pok. Nr 1 (parter), w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. do godz. 15.00.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym. Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Oleśnica na podstawie opinii Komisji Konkursowej. Oferty złożone niezgodne ze wzorem, o którym mowa w punkcie III:2., niekompletne lub złożone po terminie albo złożone przez niewłaściwy podmiot zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę:
1. Znaczenie zadania dla ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolnej terenu Gminy Oleśnica;
2. Ocena możliwości realizacji zadania przez dany podmiot na podstawie informacji zawartych w ofercie;
3. Ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania;
4. Ocena relacji udziału zasobów rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych do zakresu rzeczowego zadania publicznego;
5. Możliwość pozyskania przez podmiot środków finansowych z innych źródeł na realizację zadania;
6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz prawidłowości wykorzystania otrzymanych na ten cel środków;
7. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego zadania.

VIII. Informacja o zrealizowanych  przez Gminę Oleśnica w roku 2015 i w roku 2016 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
1. W 2015 r. Gmina Oleśnica zrealizowała zadanie publiczne z zakresu ochrony  i promocji zdrowia o łącznym koszcie całkowitym 86.820,56 zł, z czego dotacja przekazana organizacji pozarządowej wyniosła 50.000,00zł.
2. W 2016 r. Gmina Oleśnica zrealizowała zadanie publiczne z zakresu ochrony  i promocji zdrowia o łącznym koszcie całkowitym 96.720,25 zł, z czego dotacja przekazana organizacji pozarządowej wyniosła 50.000,00zł.


Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Historia zmian
Zmiana treści - Koreń Katarzyna 2017-01-26 godzina 13:03:39
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24