Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Sierpień 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2021 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Dziś mamy 232 dzień roku
do końca pozostało 133 dni
Znak zodiaku:Lew
Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Smardzów
Ogłoszenie Dokumenty[5] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2015-06-18 10:21:05
Opublikował - Fluder Mariola 2015-06-18 10:34:03
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2015-06-25 09:00:00 Status : rozstrzygnięty
Oleśnica, dnia , 18.06.2015 r. ZP.271.6.2015 OGŁOSZENIE postępowania o wartości poniżej 30000 EURO na zadanie pn. Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Smardzów I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 tel.fax: 071/3140200/3140204 adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl NIP: 911-17-77-943 II. Procedura: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zmianami ). III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Smardzów- elewacja, parapety, balustrada, okładziny schodów, Szczegółowy opis w załącznikach nr 4 – przedmiar robót i załączniku nr 5 – opis przedmiotu zamówienia. IV. Warunki udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy spełniają warunki : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2. Dysponowaniem w celu wykonania zamówienia osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno -budowlanej i sanitarnej. V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty ( załącznik nr 1) : 1. Zaakceptowany projekt umowy – wg. załącznik nr 2. 2. Oświadczenie - wg. załącznik nr 3. 3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 28.08.2015 r. VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena . VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.06. 2015 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem „ Oferta – Wykonanie elewacji – świetlica Smardzów ": oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę. IX. Inne informacje: 1. Informacji na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać tel. 071/ 3140215 lub 16. 2. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica. 3. Umowa zostanie zawarta w terminie 10 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert. 4. Wykonawca wybrany w postępowaniu będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającego kosztorysu ofertowego najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wójt Gminy Oleśnica /-/ Marcin Kasina W załączeniu: 1) wzór formularza oferty- zał. nr 1 2) wzór formularza umowy – zał. nr 2 3) wzór oświadczenia – zał. nr 3 4) przedmiar robót - zał. nr 4 5) opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 5 . Sporządził: M. Fluder
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24