Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na PaĄdziernik 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dziś mamy 293 dzień roku
do końca pozostało 72 dni
Znak zodiaku:Waga
Budowa zatoki parkingowej dla komunikacji zbiorowej na dz. nr 26/1, 26/2 i 54 w m. Osada Leśna
Ogłoszenie Dokumenty[5] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2016-03-15 09:59:40
Opublikował - Łobacz Paweł 2016-03-15 10:07:31
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-03-22 09:00:00 Status : rozstrzygnięty

Oleśnica, dnia , 15.03.2016 r.


BI.7031.3.12.2016

OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30000 EURO
na  zadanie pn.
Budowa zatoki parkingowej dla komunikacji zbiorowej na działkach nr 26/1, 26/2, i 54
w m. Osada Leśna
 

 
       I.  Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943
  
       II. Procedura:

            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy   
            spełnią  wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego      
            oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
            Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.   
            Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014  poz. 121 ze zmianami ).
       
        III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa zatoki parkingowej dla komunikacji zbiorowej na działkach nr 26/1, 26/2, i 54 w m. Osada Leśna,  Szczegółowy opis  w załącznikach  nr 4 – przedmiar robót i  załączniku nr 5 – opis przedmiotu zamówienia.
 
           IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć  wykonawcy  którzy spełniają warunki :
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   
    nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;   
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. Dysponowaniem w celu wykonania zamówienia osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności  konstrukcyjno -budowlanej i sanitarnej.

 

V. Dokumenty i oświadczenia  wymagane przez zamawiającego, które należy   
    dołączyć do  oferty
( załącznik nr 1)  :
1. Zaakceptowany projekt umowy – wg. załącznik nr 2. 
2. Oświadczenie  - wg. załącznik nr 3.
3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 30.06.2016 r.     

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena . 

 VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia
22.03. 2016 r.  do godz. 9.00  w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:
       Urząd Gminy
       56-400 Oleśnica
       ul.   11 Listopada 24  z dopiskiem „ Oferta – Budowa zatoki parkingowej dla komunikacji      zbiorowej  w m. Osada Leśna  ":    
            oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.   

IX. Inne informacje:
      1.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia  można uzyskać   tel.  071/
             3140215 lub 17.
2. Informacja o wyborze oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Oleśnica.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie 30 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
4. Wykonawca wybrany w postępowaniu  będzie zobowiązany do przedłożenia  Zamawiającego kosztorysu ofertowego najpóźniej w dniu podpisania umowy.


Wójt
Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

 


W załączeniu:
1) wzór formularza oferty-  zał. nr 1
2) wzór formularza umowy – zał. nr 2
3) wzór oświadczenia  – zał. nr 3
4) przedmiar robót  - zał. nr 4
5) opis przedmiotu zamówienia  – zał. nr 5 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: P. Łobacz

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24