Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 344 dzień roku
do końca pozostało 21 dni
Znak zodiaku:Strzelec
„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych placów zabaw na terenie Gminy Oleśnica”
Ogłoszenie Dokumenty[4] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2016-03-22 14:46:21
Opublikował - Łobacz Paweł 2016-03-22 14:55:07
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-03-29 09:00:00 Status : rozstrzygnięty

BI.7031.2.16.2016

OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30000 EURO
na  zadanie pn.
„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych placów zabaw na terenie Gminy Oleśnica”
 

 
       I.  Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943
  
       II. Procedura:

            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy   
            spełnią  wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego      
            oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
            Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.   
            Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014  poz. 121 ze zmianami ).
       
        III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych placów zabaw na terenie Gminy Oleśnica,  Szczegółowy opis  w załącznikach  nr 4 – opis przedmiotu zamówienia.
 
           IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć  wykonawcy  którzy spełniają warunki :
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   
    nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;   
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 

V. Dokumenty i oświadczenia  wymagane przez zamawiającego, które należy   
    dołączyć do  oferty ( załącznik nr 1)  :
1. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 2. 
2. Oświadczenie  - załącznik nr 3.
3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 11.07.2016 r.     

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena . 

 VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia
29.03. 2016 r.  do godz. 9.00
  w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:
       Urząd Gminy   56-400 Oleśnica  ul.   11 Listopada 24  z dopiskiem „ Oferta –  Wykonanie dokumentacji projektowo  kosztorysowych  placów zabaw na terenie Gminy Oleśnica” oraz z nazwą i adresem osoby składającej ofertę.   

IX. Inne informacje:
      1.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia  można uzyskać   tel.  071/3140213 lub 15.
2. Informacja o wyborze oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Oleśnica.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie do 30 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 

 

 

W załączeniu:
1) wzór formularza oferty-  zał. nr 1
2) wzór formularza umowy – zał. nr 2
3) wzór oświadczenia  – zał. nr 3
4) opis przedmiotu zamówienia  - zał. nr 4.

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24