Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Sierpień 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2021 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Dziś mamy 232 dzień roku
do końca pozostało 133 dni
Znak zodiaku:Lew
„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych placów zabaw na terenie Gminy Oleśnica”
Ogłoszenie Dokumenty[4] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2016-03-22 14:46:21
Opublikował - Łobacz Paweł 2016-03-22 14:55:07
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-03-29 09:00:00 Status : rozstrzygnięty

BI.7031.2.16.2016

OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30000 EURO
na  zadanie pn.
„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych placów zabaw na terenie Gminy Oleśnica”
 

 
       I.  Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943
  
       II. Procedura:

            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy   
            spełnią  wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego      
            oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
            Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.   
            Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014  poz. 121 ze zmianami ).
       
        III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych placów zabaw na terenie Gminy Oleśnica,  Szczegółowy opis  w załącznikach  nr 4 – opis przedmiotu zamówienia.
 
           IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć  wykonawcy  którzy spełniają warunki :
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   
    nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;   
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 

V. Dokumenty i oświadczenia  wymagane przez zamawiającego, które należy   
    dołączyć do  oferty ( załącznik nr 1)  :
1. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 2. 
2. Oświadczenie  - załącznik nr 3.
3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 11.07.2016 r.     

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena . 

 VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia
29.03. 2016 r.  do godz. 9.00
  w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:
       Urząd Gminy   56-400 Oleśnica  ul.   11 Listopada 24  z dopiskiem „ Oferta –  Wykonanie dokumentacji projektowo  kosztorysowych  placów zabaw na terenie Gminy Oleśnica” oraz z nazwą i adresem osoby składającej ofertę.   

IX. Inne informacje:
      1.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia  można uzyskać   tel.  071/3140213 lub 15.
2. Informacja o wyborze oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Oleśnica.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie do 30 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 

 

 

W załączeniu:
1) wzór formularza oferty-  zał. nr 1
2) wzór formularza umowy – zał. nr 2
3) wzór oświadczenia  – zał. nr 3
4) opis przedmiotu zamówienia  - zał. nr 4.

 
Historia zmian
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2016-03-22 godzina 15:01:38
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2016-04-04 godzina 09:27:00
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2016-04-14 godzina 07:11:47
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2016-04-14 godzina 07:14:45
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24