Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na PaĄdziernik 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
1415 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dziś mamy 287 dzień roku
do końca pozostało 78 dni
Znak zodiaku:Waga
Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica
Ogłoszenie Dokumenty[3] Wyjaśnienia[1] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2016-04-14 11:20:04
Opublikował - Łobacz Paweł 2016-04-14 11:23:03
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-04-21 09:00:00 Status : rozstrzygnięty

Oleśnica, dnia 14.04.2016 r.

BI.7031.3.16.2016

OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO
na zadanie pn.
Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica


I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943

II. Procedura:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych i wewnętrznych z destruktu bitumicznego lub gruzu betonowego na terenie Gminy Oleśnica w ilości 16 750 m2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) odbiór i transport destruktu bitumicznego z Zakładu Recyklingu Gruzu z P.R. Merta & Merta Wrocław ul. Jerzmanowska 4-6 w ilości 3350 ton na drogi Gminy Oleśnica wskazane przez Zamawiającego , 2) przygotowanie terenu do rozłożenia destruktu-równiarką – profilowanie ; 3) rozłożenie destruktu lub gruzu betonowego o frakcji 20-40 mm o grubości od 10 do 14 cm, średnio 12 cm , przy założeniu wykonania z 1 tonu destruktu lub gruzu betonowego – 5 m2 drogi, nadanie spadków ; 4) zagęszczenie gruntu;

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy spełniają warunki : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty ( załącznik nr 1) :
1. Zaakceptowany projekt umowy – wg. załącznik nr 2.
2. Oświadczenie - wg. załącznik nr 3.
3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI. Termin wykonywania zamówienia : sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.10.2016 r.

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena .

VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.04.2016 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem „ Oferta – Remont dróg – gm. Oleśnica ": oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.

IX. Inne informacje:
1. Zamawiający posiada zawarta umowę na sprzedaż i załadunek destruktu lub gruzu betonowego w okresie do 30.10.2016 r.
2. Informacji na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać tel. 071/ 3140215 lub 17.
3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.
4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 30 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina


W załączeniu:
1) wzór formularza oferty- zał. nr 1
2) wzór formularza umowy – zał. nr 2
3) wzór oświadczenia – zał. nr 3


Sporządził: P. Łobacz

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24