Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Sierpień 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2021 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Dziś mamy 232 dzień roku
do końca pozostało 133 dni
Znak zodiaku:Lew
Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica BI.7031.3.28.2016
Ogłoszenie Dokumenty[3] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2016-06-23 12:48:18
Opublikował - Łobacz Paweł 2016-06-23 12:52:21
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-06-30 15:45:00 Status : rozstrzygnięty

Oleśnica, dnia 23.06.2016 r.


BI.7031.3.28.2016

OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO
na zadanie pn.
Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica


I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943

II. Procedura:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych i wewnętrznych z destruktu bitumicznego lub gruzu betonowego na terenie Gminy Oleśnica w ilości 14 222,00 m2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) 1) odbiór i transport destruktu bitumicznego z Zakładu Recyklingu Gruzu z P.R. Merta & Merta Wrocław ul. Jerzmanowska 4-6 w ilości do 2019 ton na drogi Gminy Oleśnica wskazane przez Zamawiającego ,
2) przygotowanie terenu do rozłożenia destruktu-równiarką – profilowanie powierzchni – do  10 095,00 m2;
3) rozłożenie  destruktu lub gruzu betonowego o frakcji 20-60 mm o grubości od 10 do 14 cm, średnio 12 cm , przy założeniu wykonania z 1 tony – 5 m2 drogi, nadanie spadków ;
4) zagęszczenie gruntu;
b) 1) odbiór i transport destruktu bitumicznego z Zakładu Recyklingu Gruzu z P.R. Merta & Merta Wrocław ul. Jerzmanowska 4-6 w ilości do 865,40 ton na drogi Gminy Oleśnica wskazane przez Zamawiającego ,
2) przygotowanie terenu do rozłożenia destruktu:- korytowanie dróg gruntowych do 4 327,00 m2 poprzez  usunięcie nadmiaru gruntu na głębokość od 10-15 cm w drodze oraz wywóz odspojonego gruntu na odległość do 10 km i jego utylizacja
3) rozłożenie  destruktu lub gruzu betonowego o frakcji 20-60 mm o grubości od 10 do 14 cm, średnio 12 cm , przy założeniu wykonania z 1 tony – 5 m2 drogi, nadanie spadków ;
4) zagęszczenie gruntu;
c) 1) odbiór i transport destruktu bitumicznego z Zakładu Recyklingu Gruzu z P.R. Merta & Merta Wrocław ul. Jerzmanowska 4-6 w ilości do 250 ton na drogi Gminy Oleśnica wskazane przez Zamawiającego ,
2) rozłożenie warstwy górnej z destruktu bitumicznego o frakcji 0-30 mm   rozłożonej układarką lub równiarką nadanie spadków oraz  zagęszczenie gruntu, (warstwa górna podbudowy po zagęszczeniu   4cm)

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy spełniają warunki : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty ( załącznik nr 1) :
1. Zaakceptowany projekt umowy – wg. załącznik nr 2.
2. Oświadczenie - wg. załącznik nr 3.
3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI. Termin wykonywania zamówienia : sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.10.2016 r.

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena .

VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.06.2016 r. do godz. 15:45 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem „ Oferta – Remont dróg – gm. Oleśnica BI.7031.3.28.2016 ": oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.

IX. Inne informacje:
1. Zamawiający posiada zawarta umowę na sprzedaż i załadunek destruktu lub gruzu betonowego w okresie do 30.10.2016 r.
2. Informacji na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać tel. 071/ 3140215 lub 17.
3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.
4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 30 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina


W załączeniu:
1) wzór formularza oferty- zał. nr 1
2) wzór formularza umowy – zał. nr 2
3) wzór oświadczenia – zał. nr 3


Sporządził: P. Łobacz

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24