Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 344 dzień roku
do końca pozostało 21 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. : Zadanie 1. „Budowa chodnika w [...]
Ogłoszenie Dokumenty[6] Wyjaśnienia[2] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2016-10-06 14:22:08
Opublikował - Łobacz Paweł 2016-10-06 14:34:49
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-10-10 10:00:00 Status : rozstrzygnięty
 

Oleśnica, dnia , 06.10.2016 r.BI.7031.2.50.2016


OGŁOSZENIE

postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO

na zadanie pn.

  Wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. :
  Zadanie 1. „Budowa chodnika w miejscowości Jenkowice”

          Zadanie 2. „Budowa dróg gminnych-wewnętrznych wraz z kanalizacja deszczową w miejscowości Bystre”I. Nazwa i adres Zamawiającego:


Gmina Oleśnica

56-400 Oleśnica

ul. 11 Listopada 24

tel.fax: 071/3140200/3140204

adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl

NIP: 911-17-77-943


II. Procedura:


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ).

III. Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. :

  Zadanie 1. „Budowa chodnika w miejscowości Jenkowice”

          Zadanie 2. „Budowa dróg gminnych-wewnętrznych wraz z kanalizacja deszczową w miejscowości Bystre”


IV. Warunki udziału w postępowaniu:1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają warunki :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

5) zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego, które należy

dołączyć do oferty ( załącznik nr 1) :

   1. Zaakceptowany projekt umowy – wg załącznik nr 2.

   2. Oświadczenie - wg załącznik nr 3.

   3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
    VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 30.12.2016 r.


    VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena .

    VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia

     10.10.2016 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

  Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem „ Oferta – wykonania dokumentacji projektowej Zadanie 1. „Budowa chodnika w miejscowości Jenkowice lub Zadanie 2. „Budowa dróg -wewnętrznych wraz z kanalizacja deszczową w miejscowości Bystre” ". oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.


IX. Inne informacje:

   1. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI- tel 071/

   3140217 - Wojciech Drapała, 071/ 3140215 - Paweł Łobacz

   1. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.

   2. Umowa zostanie zawarta w terminie 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.Wójt

/-/ Marcin Kasina


 


W załączeniu:

 1. wzór formularza oferty- zał. nr 1

 2. wzór formularza umowy – zał. nr 2

 3. wzór oświadczenia – zał. nr 3

 
Historia zmian
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2016-10-06 godzina 14:41:08
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2016-10-06 godzina 14:44:31
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2016-10-07 godzina 09:31:36
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2016-10-07 godzina 14:25:01
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2016-10-10 godzina 14:12:20
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2016-10-13 godzina 12:54:35
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2016-10-13 godzina 12:56:50
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24