Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Lipiec 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 1617 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Dziś mamy 197 dzień roku
do końca pozostało 168 dni
Znak zodiaku:Rak
Wykonanie  placów zabaw o konstrukcji metalowej oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Brzezinka, Gręboszyce, Krzeczyn, Piszkawa, Świerzna  gm. Oleśnica
Ogłoszenie Dokumenty[4] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2016-10-21 22:35:18
Opublikował - Łobacz Paweł 2016-10-21 23:09:28
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-10-26 15:00:00 Status : rozstrzygnięty

                                                                                                         Oleśnica, dnia 20.10.2016 r.


BI.7031.3.55.2016

                                                   OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO na zadanie pn. Wykonanie  placów zabaw o konstrukcji metalowej
oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Brzezinka, Gręboszyce, Krzeczyn, Piszkawa, Świerzna  gm. Oleśnica


I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943

II. Procedura:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz.U.1964.16.94 ze zm.)


 III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych  pn. Wykonanie  placów zabaw
o konstrukcji metalowej oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Brzezinka, Gręboszyce, Krzeczyn, Piszkawa, Świerzna  gm. Oleśnica w zakresie : sprzedaży, dostawy i montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych o konstrukcji stalowej oraz siłowni zewnętrznej :

 

1) Brzezinka

LP

WYRÓB

ILOŚĆ

1

Orbitrek

1

2

Wioślarz

1

3

Prasa nożna

1

4

Twister + wahadło

1

5

Biegacz wolnostojący

1

 

2) Gręboszyce

LP

WYRÓB

ILOŚĆ

1

Ławka z oparciem

2

 

3) Krzeczyn

LP

WYRÓB

ILOŚĆ

1

Huśtawka krzesełkowa podwójna

1

2

Sprężynowiec

1

3

Huśtawka wagowa

1

4

Karuzela krzesełkowa

1

4) Piszkawa

LP

WYRÓB

ILOŚĆ

1

Huśtawka krzesełkowa podwójna

1

2

Huśtawka wagowa

1

3

Zjeżdżalnia

1

5) Świerzna

LP

WYRÓB

ILOŚĆ

1

Huśtawka krzesełkowa podwójna

1

2

Huśtawka wagowa

1

3

Sprężynowiec

1

4

Karuzela krzesełkowa

1

 

UWAGA:

Zmawiający nie dopuszcza złożenia ofert bujaków posiadających elementy ze sklejki. Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert na ławki wykonane w całości z drewna, dopuszcza ławki z podstawą metalową lub betonową.

 IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki :
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;   
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  pozwalającej  na  wykonanie zamówienia.

 V. Dokumenty i oświadczenia  wymagane przez zamawiającego, które należy   
    dołączyć do  oferty
( załącznik nr 1)  :
1. Zaakceptowany projekt umowy – wg załącznik nr 2. 
2. Oświadczenie  - wg załącznik nr 3.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót (odrębne dla każdej miejscowości).
5. Wizualizację placów zabaw w kolorze w  formacie A3  wraz z urządzeniami- dla urządzeń 
    dołączyć : rysunki, lub karty katalogowe ( w kolorze)  wraz z opisem,   aprobaty lub karty  
     techniczne za zgodność z PN - dla każdej miejscowości  oddzielnie .


VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 09.12.2016 r.     

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena . 

 VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia
26.10.2016 r.  do godz. 15.00  w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:
      Urząd Gminy  56-400 Oleśnica  ul.   11 Listopada 24  z dopiskiem „ Oferta -Wykonanie  placów zabaw o konstrukcji metalowej oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Brzezinka, Gręboszyce, Krzeczyn, Piszkawa, Świerzna  gm. Oleśnica" oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.   

IX. Inne informacje:
      1.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI- tel 071/
             3140213  - Karolina Morawińska,  071/ 3140215  - Paweł Łobacz
2. Informacja o wyborze oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

         Wójt Gminy                                                                                                                            

   /-/ Marcin Kasina

                                                                      

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24