Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na PaĄdziernik 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dziś mamy 294 dzień roku
do końca pozostało 71 dni
Znak zodiaku:Waga
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2017”
Ogłoszenie Dokumenty[3] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2017-01-09 14:22:48
Opublikował - Łobacz Paweł 2017-01-09 14:25:52
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-01-12 10:00:00 Status : rozstrzygnięty

     Oleśnica, dnia , 09.01.2017r.


BI.7031.2.2.2017

OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO
na zadanie pn.
Wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. :
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w  sezonie 2017”.


I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943

II. Procedura:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ).
       
        III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w  sezonie 2017”
Wymagania dot. wykonywania przedmiotu zamówienia:
1. Praca rozliczana będzie interwencyjnie na polecenie Zamawiającego ze wskazaniem miejsca i orientacyjnej
długości.
2. Decyzja o rozpoczęciu zimowego utrzymania zostanie przekazana Wykonawcy przez
Zamawiającego telefonicznie (lub SMS). Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonania usługi w ciągu 1 godz. od zgłoszenia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie usługi i utrzymanie dróg w danym
standardzie utrzymania zimowego.
4. W przypadku braku zaistnienia niesprzyjających warunków pogodowych i nierozpoczęcia działań
związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy w danym miesiącu rozliczeniowym Wykonawca nie
będzie miał podstaw do wystawienia faktury lub rachunku.
5. Wykonawca zobowiązuje się przygotować do wykonania przedmiotu sprzęt wymagany i określony w niniejszej zapytaniu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia kierowcy - operatora sprzętu w telefon komórkowy
( wykaz przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy)
7. Zamawiający mnie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  kilometrów , co będzie to uzależnione od warunków atmosferycznych.
Wymagania sprzętowe:
- samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką  o ładowności powyżej 6 t lub ciągnik rolniczy/ pojazd mechaniczny o mocy min. 40 KM przystosowane do odśnieżania oraz zwalczania śliskości na drogach
– szt. 2

           IV. Warunki udziału w postępowaniu:


1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy  którzy spełniają warunki :
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   
    nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;   
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  pozwalającej  na  wykonanie zamówienia.


 V. Dokumenty i oświadczenia  wymagane przez zamawiającego, które należy   
    dołączyć do  oferty ( załącznik nr 1)  :
1. Zaakceptowany projekt umowy – wg załącznik nr 2. 
2. Oświadczenie  - wg załącznik nr 3.
3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

                
VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 15.04.2017 r.     

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena . 

 VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia
12.01.2017 r.  do godz. 10.00  w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:
      Urząd Gminy; 56-400 Oleśnica  ul.   11 Listopada 24  z dopiskiem „ Oferta – na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w  sezonie 2017”
     
       oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.   

IX. Inne informacje:
      1.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI- tel 071/
             3140217  - Wojciech Drapała  071/ 3140215  - Paweł Łobacz
2. Informacja o wyborze oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Oleśnica.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 Wójt

/-/ Marcin Kasina

W załączeniu:
1) wzór formularza oferty-  zał. nr 1
2) wzór formularza umowy – zał. nr 2
3) wzór oświadczenia  – zał. nr 3

     
Sporządził: P. Łobacz

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24