Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Lipiec 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 1617 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Dziś mamy 197 dzień roku
do końca pozostało 168 dni
Znak zodiaku:Rak
„Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica”.
Ogłoszenie Dokumenty[3] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[3]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2017-03-13 13:29:04
Opublikował - Łobacz Paweł 2017-03-13 13:31:37
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-03-17 10:00:00 Status : rozstrzygnięty

                                                                                                       Oleśnica, dnia , 13.03.2017r.
BI.7031.3.7.2017

OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO
na zadanie pn.
„Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica”.


I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943

II. Procedura:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ).
       
        III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica o głębokości ubytków od 4-6cm (średnia gr. 5cm) w ilości 1000 m2 w tym:
- oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wycięcie lub frezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu,
- posmarowanie dna i krawędzi pionowych naprawianego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2,
- wypełnienie ubytku masą oraz zagęszczenie z zachowaniem istniejącej niwelety nawierzchni ( w przypadku łat o powierzchni większej niż 5m2 przy użyciu rozkładarek do mas bitumicznych),
- posmarowanie asfaltem powierzchni złącza roboczego”
Wymagania dot. wykonywania przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca podejmuje roboty na pisemną, telefoniczną lub e-mailową dyspozycję Zamawiającego                       z określeniem rodzaju remontu do wykonania - miejsca i orientacyjnej ilości oraz terminu wykonania                w okresie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zlecenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu.
3. W przypadku braku zaistnienia niesprzyjających warunków pogodowych i nierozpoczęcia działań
związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy w  zleconym terminie Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nowym terminie zakończenia prac w formie pisemnej.
4. Wykonawca zobowiązuje się przygotować do wykonania przedmiotu sprzęt wymagany i określony w niniejszej zapytaniu.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownika robót do kontaktów z Zamawiającym
6. Zamawiający mnie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  zakresu zamówienia , co będzie to uzależnione od degradacji nawierzchni jezdni na drogach gminnych i wewnętrznych. .
Wymagania sprzętowe:
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi – min 1 szt.
- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minut – min 1szt.
- szczotki mechaniczne – min 1 szt.
- skrapiarek do emulsji asfaltowe – min 1 szt.
-  rozkładarka mas bitumicznych – min 1 szt.
- walce wibracyjne  - min 1 szt.

 IV. Warunki udziału w postępowaniu:


1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy  którzy spełniają warunki :
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   
    nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;   
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  pozwalającej  na  wykonanie zamówienia.

V. Dokumenty i oświadczenia  wymagane przez zamawiającego, które należy  dołączyć do  oferty :                     
1. Oferta – wg załącznik n r1
2. Zaakceptowany projekt umowy – wg załącznik nr 2. 
3. Oświadczenie  - wg załącznik nr 3.
4. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 r.     

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena . 

 VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.03.2017 r.  do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:  Urząd Gminy; 56-400 Oleśnica  ul.   11 Listopada 24 
z dopiskiem „ Oferta –  Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.   

IX. Inne informacje:
 1.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI- tel 071/3140217  - Wojciech Drapała  071/ 3140215  - Paweł Łobacz
2. Informacja o wyborze oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Oleśnica.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

W załączeniu:
1) wzór formularza oferty-  zał. nr 1
2) wzór formularza umowy – zał. nr 2
3) wzór oświadczenia  – zał. nr 3    


Z up. Wójta
/-/ Krzysztof Skórzewski
ZASTĘPCA WÓJTA
 

      Sporządził: P. Łobacz

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24