Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Sierpień 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 2223 24 25
26 27 28 29 30 31

Dziś mamy 234 dzień roku
do końca pozostało 131 dni
Znak zodiaku:Lew
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2017
Ogłoszenie Dokumenty[3] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2017-05-19 12:01:34
Opublikował - Fluder Mariola 2017-05-19 12:09:05
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-05-24 09:00:00 Status : rozstrzygnięty
Oleśnica, dnia , 19.05.2017 r. RGNiOŚ.7031.12. 2017 OGŁOSZENIE postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2017 I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 tel.fax: 071/3140200/3140204 adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl NIP: 911-17-77-943 II. Procedura: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 poz. 101 ze zmianami ). III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje : Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące: a) rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest, b) zbieranie azbestu luzem znajdującego się na terenie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, c) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu), d) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów, e) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, f) przekazanie odpadów należących do osób fizycznych wskazanych w załączonym wykazie do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach umowy należeć będzie również: 1) przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości objętych zadaniem najpóźniej na pięć dni przed terminem rozpoczęcia robót tj. do dnia 10.06.2017 r. ; 2) dokonania zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami po zawarciu umowy ; 3) przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej obiektów w wersji papierowej sprzed usunięcia z nich wyrobów zawierających azbest – 2 egz. jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego luzem)- 2 egz. , w wersji elektronicznej - 1 egz. Zamawiający wymaga, aby każde zdjęcie było opisane adresem danej nieruchomości. Dopuszcza się umieszczenie kilku zdjęć na jednej stronie A4; 4) przedłożenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów wraz ze zbiorczym zestawieniem kart przekazania odpadu (KPO) w wersji papierowej i elektronicznej; karty przekazania odpadów winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy; 5) załączenia do kart przekazania odpadów wykazu posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów; 6) dostarczenia/przekazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego zadania; 7) usuwania z nieruchomości wyrobów azbestowych w dniu ich zdejmowania; 8) zapewnienia każdorazowo przedstawicielowi Zamawiającego , uczestnictwa w dokonywaniu odbioru usuniętych wyrobów azbestowych, a w szczególności przy dokonywaniu ważenia odpadów azbestowych w godzinach 9.00- 15.00. 3. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu gminy Oleśnica wynosi ok. 102 Mg ze nieruchomości w 19 miejscowości , : – zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na terenach nieruchomości wg ustalonego harmonogramu ; – podana ilości wyrobów zawierających azbest jest wielkością orientacyjną i ma charakter informacyjny; – Wykonawcy względem Zamawiającego nie będą przysługiwały roszczenia z tytułu zlecenia usunięcia mniejszej lub większej ilości ww. wyrobów – Wymagania pozostałe : Zamawiający wymaga by Wykonawca: 1) spełniał kryteria wymagane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649,ze zm.), a także rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824); 2) posiadał obowiązującą umowę zawartą ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia; 3) dysponował środkami transportu odpowiednimi do realizacji zamówienia, które posiadają świadectwo legalizacji wagi przewoźnej o udźwigu od 1 Mg; 4) na etapie realizacji zamówienia wykorzystywał środki transportu o klasie emisji spalin EURO nie gorszej niż zadeklarowana w ofercie; 5) usuwał wyroby azbestowe z terenu nieruchomości w dniu ich zdejmowania ; 4. Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)- 90650000-8 IV. Warunki udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy spełniają warunki : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji cześć zamówienia , przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia . V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego, 1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 2) oświadczenie zał. Nr 2 3) zaakceptowany projekt umowy zał. nr 3 4) polisę - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż wartość brutto oferty . 5) zezwolenie na transport wydanym w formie decyzji administracyjnej, Starosty właściwego ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest o kodach: 170601 – materiały izolacyjne zawierające azbest, 170605 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest, zgodnie obowiązującymi przepisami;, 6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 15.07.2017 r. VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena – najniższe ceny jednostkowe VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.05.2017 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem „ Oferta – Usuwanie wyrobów azbestowych –Gmina Oleśnica 2017 ": oraz nazwą i adresem składającego ofertę. IX. Inne informacje: 1. Informacji i wyjaśnień na temat przetargu i przedmiotu zamówienia można uzyskać tel. 071/ 31402003 lub 607695888 – Mariola Fluder . 2. Zapytania do przetargu i przedmiotu zamówienia można przesyłać na e- mail : urzad@olesnica.wroc.pl. lub mariola.fluder@olesnica.wroc.pl. Zapytania przesłane w formie pisemnej oraz udzielone wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania. 3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica. 4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert. 5. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione. Kierownik Referatu Rolnictwa,Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska /-/ Mariola Fluder W załączeniu: 1) wzór formularza oferty- zał. nr 1 2) oświadczenie – zał . Nr 2 3) projekt umowy – zał. nr 3 Sporządził: M. Fluder
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24