Oleśnica, 20.06.2023 r.

RN.6720.7.2.2023

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1094) oraz uchwały Rady Gminy Oleśnica nr XLII/296/18 z dnia 29 marca 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionej zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.06.2023 r. do 21.07.2023 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w godz. pracy urzędu.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem:

https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/200-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego/artykuly/392-wyklada-sie-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-olesnica-?lang=PL

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie wyżej zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.07.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56?400 Oleśnica o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie wyżej wymienionej zmiany studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Wójta Gminy Oleśnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.08.2023 r.

Zgodnie z art. 39 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej, na adres - Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56?400 Oleśnica;

2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56?400 Oleśnica,
w pokoju nr 2, w godzinach pracy Urzędu;

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: urzad@olesnica.wroc.pl ? opatrzone tematem ?Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica?).

Wniosek lub uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Oleśnica.

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin Kasina

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ramach sporządzania studium na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@olesnica.wroc.pl. Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Oleśnica http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?c=802.