WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Boguszyce: nieruchomość oznaczona numerem 38/3 i uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00078098/4,
Krzeczyn: nieruchomość oznaczona numerem 115/1 i uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00107516/4.
2) Powierzchnia nieruchomości
Działka nr 38/3, obręb Boguszyce - 0,4093 ha,
Działka nr 115/1, obręb Krzeczyn - 0,3448 ha.
3) Opis nieruchomości
Działka nr 38/3, obręb Boguszyce: nieruchomość położona w centralnej części wsi Boguszyce, przy drodze powiatowej Oleśnica-Twardogóra. W bezpośrednim sąsiedztwie działki boisko sportowe. Natomiast w pobliżu tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Kształt działki regularny - prostokątny.
Zapis w rejestrze gruntów: Bz - 0,4093 ha.
Działka nr 115/1, obręb Krzeczyn: nieruchomość położona w południowej części miejscowości Krzeczyn. Teren działki niezabudowany, przynależny do boiska sportowego. Kształt działki zbliżony do prostokąta, nieregularny. W sąsiedztwie nieruchomości użytki rolne, zabudowa  mieszkaniowa i zagrodowa oraz boisko sportowe.
Zapis w rejestrze gruntów: PsIV - 0,2927 ha, Bi - 0,0521 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Działka nr 38/3, obręb Boguszyce: US/1 - tereny usług sportu i rekreacji. Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie ?OW? ochrony konserwatorskiej dla zabytków  archeologicznych. Nieruchomość była wykorzystywana jako teren przynależny do boiska sportowego.
Działka nr 115/1, obręb Krzeczyn: US/1 - tereny usług sportu i rekreacji. Nieruchomość była wykorzystywana jako teren przynależny do boiska sportowego.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
15 lat.
6) Wartość nieruchomości (zł)
Nie dotyczy.
7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Opłata z tytułu dzierżawy według zarządzenia nr 36/21 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę działki nr 38/3 położonej w obrębie Boguszyce i działki nr 115/1 położonej w obrębie Krzeczyn wynosi 100,00 zł netto w stosunku rocznym.
8) Terminy wnoszenia opłat
Raz w roku.
9) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w celu budowy na ich terenie świetlic wiejskich dla mieszkańców wsi Boguszyce oraz Krzeczyn.
Okres dzierżawy - do 31.05.2038 r.
11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 27.06.2023 r. do 18.07.2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/.

 

 

Wójt
(-) Marcin Kasina