Od początku 2023 roku do 30 czerwca, do Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy zgłoszono 11  wypadków  przy pracy rolniczej. W analogicznym okresie 2022 roku zgłoszono aż 18 takich zdarzeń. Najwięcej zdarzeń było związanych z upadkami osób przemieszczających się na terenie gospodarstw, a ich najczęstsze przyczyny to: nierówna i śliska nawierzchnia przejść, zbędne przedmioty na przejściach, nieuzasadniony pośpiech podczas wchodzenia i wychodzenia ze środków transportu stosowanych w gospodarstwie rolnym, nieodpowiednie obuwie stosowane do prac rolniczych, nieodpowiedni stan techniczny i sposób użytkowania drabin.

Dbajmy o bezpieczne przejścia i ciągi komunikacyjne, usuwajmy z nich zbędne przedmioty. Dbajmy o porządek. Używajmy do pracy odpowiedniego obuwia stosownego do rodzaju wykonywanych prac. Idąc do pracy nie używajmy klapek, tenisówek, zużytego obuwia gumowego czy gumowo-filcowego o śliskiej podeszwie. Używajmy drabin z dodatkowymi zabezpieczeniami.  

Użytkując ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, dbajmy o sprawność tego sprzętu, a w szczególności o wszelkiego rodzaju osłony i zabezpieczenia. Brak osłon spowodowany uszkodzeniem, zużyciem lub zaniechaniem montażu po naprawie sprzętu, może spowodować ryzyko wypadku. Sprawne mechanizmy podwieszenia dyszla przyczepy, czy innych maszyn ułatwią i skrócą czas sprzęgania z ciągnikiem rolniczym. Pamiętajmy o stosowaniu się do instrukcji obsługi maszyn i urządzeń.

Pracując przy obsłudze bydła, koni, trzody chlewnej starajmy się o taką organizację pracy aby unikać wchodzenia pomiędzy zwierzęta, stosujmy odpowiednie urządzenia poprawiające bezpieczeństwo przy obsłudze zwierząt.

 

Zachęcamy do przeglądu stanu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym oraz eliminowania zagrożeń w miejscach wykonywania pracy rolniczej za pomocą list kontrolnych stworzonych na potrzeby kampanii prewencyjnych KRUS. Materiały i publikacje dotyczące bezpieczeństwa przy pracy rolniczej, znajdziecie Państwo w siedzibie Placówki Terenowej oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

 

„Ważne!”

            Z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073), która wprowadziła możliwość przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa osobom, które ze względu na okres pełnienia tej funkcji, w ramach społecznego zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej pełniły funkcję sołtysa.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.    pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż co najmniej osiem lat;

 

 

2.    osiągnęła wiek:

a)    w przypadku kobiety - 60 lat,

b)    w przypadku mężczyzny - 65 lat.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie i jest przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej.

 

Prawo do świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie. Świadczenie przyznaje i wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Więcej informacji znajduję się na poniższym linku:

https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

 

  

Grzegorz Juskowiak

Samodzielny inspektor PT KRUS w Oleśnicy