WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

I. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Oleśnica:
1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem
387, 385/3, 393/1, 389/1 położona jest w obrębie Ligota Polska
i uregulowana w księdze wieczystej
WR1E/00050750/.
2) Powierzchnia nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia [ha]

387

0,4891

385/3

0,3906

393/1

0,1245

389/1

0,0499

Powierzchnia łączna:

1,0541

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Ligota Polska, w odległości około 10 km od centrum miasta Oleśnica. Lokalizacje określono na ocenę dostateczną. Dostępność komunikacyjna dostateczna. Przy działce droga o nawierzchni gruntowej, po ok. 1,7 km. droga o nawierzchni asfaltowej Oleśnica - Międzybórz, po 3,5 km. Węzeł Oleśnica – Północ na drodze ekspresowej nr S8 Wrocław – Łódź – Warszawa. Teren uzbrojony w sieć elektroenergetyczną oraz własne ujecie wody. W pobliżu znajdują się użytki rolne, zabudowa zagrodowa oraz tereny lasów i zadrzewień.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
- nr 385/3: KDD/11 - drogi klasy dojazdowej i R/23 - tereny rolne.

- nr 389/1: R/11 - tereny rolne i RU/4 - tereny obsługi rolnictwa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych.

- nr 393/1: KDD/3 - drogi klasy dojazdowej.

- nr 387:KDD/10 - drogi klasy dojazdowej, R/23 - tereny rolne i RU/2 - tereny obsługi rolnictwa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych.

Działki są użytkowane rolniczo oraz jako drogi dojazdowe.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
117 289,00 zł.
7) Cena wywoławcza (zł)
Nie dotyczy.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do zamiany na działki nr
375/4, 376/2, 379/3, 381/2 o pow. 0,9323 ha położone w obrębie Ligota Polska, stanowiące własność osoby fizycznej.

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: 13.09.2023 r.

II. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność osoby fizycznej:
1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość oznaczona numerami 375/4, 376/2, 379/3, 381/2 położona jest w obrębie Ligota Polska i uregulowana w księdze wieczystej
WR1E/00031973/1.
2) Powierzchnia nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia [ha]

375/4

0,3600

376/2

0,1534

379/3

0,0689

381/2

0,3525

Powierzchnia łączna:

0,9323

3) Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w miejscowości Ligota Polska, w odległości około 10 km od centrum miasta Oleśnica. W okolicy znajdują się użytki rolne, zabudowa zagrodowa, las. Dojazd do działki drogą gruntową.

Struktura rodzaju użytków działki nr 375/4:

- grunty orne RIVb – 0,1097 ha.

- grunty orne RV – 0,2478 ha.

Struktura rodzaju użytków działki nr 376/2:

- grunty orne RIVb – 0,1534 ha.

Struktura rodzaju użytków działki nr 381/2:

- grunty orne RIVb – 0,3525 ha.

Dla działki nr 379/3 lokalizację określono na ocenę średnią, czynniki środowiskowe
i otoczenie określono na ocenę bardzo dobrą. Dostępność komunikacyjna dostateczna. Przy działce droga o nawierzchni gruntowej, po ok. 1,7 km. droga o nawierzchni asfaltowej Oleśnica -
Międzybórz, po 3,5 km. Węzeł Oleśnica – Północ na drodze ekspresowej nr S8 Wrocław – Łódź – Warszawa. Teren uzbrojony w sieć elektroenergetyczną oraz własne ujęcie wody. W pobliżu znajdują się użytki rolne, zabudowa zagrodowa oraz tereny lasów i zadrzewień.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
- nr 375/4: R/23 - tereny rolne.

- nr 376/2: R/11 - tereny rolne.

- nr 379/3: MN/37 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- nr 381/2: R/12 - tereny rolne.

Działki są użytkowane jako drogi dojazdowe.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości (zł)
116 611,00 zł
7) Cena wywoławcza (zł)
Nie dotyczy.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do zamiany na działki nr
387, 385/3, 393/1, 389/1 o pow. 1,0541 ha położone w obrębie Ligota Polska, stanowiące własność Gminy Oleśnica.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.

III. Rozliczenie kosztów zamiany.
1) Określona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 387, 385/3, 393/1, 389/1, stanowiącej własność Gminy Oleśnica, wynosi 117 289,00 zł.
2) Określona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 375/4, 376/2, 379/3, 381/2, stanowiącej własność osoby fizycznej, wynosi
116 611,00 zł.

W związku z różną wartością zamienianych nieruchomości zamiana odbędzie się
z koniecznością dopłaty ze strony osoby fizycznej
w wysokości: 678,00 zł.

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 01 sierpnia 2023 r. do 13 września 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica,
ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska,
pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej
http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/

Wójt
(-) Marcin Kasina