Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Aktywny senior – zajęcia z elementami gimnastyki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 517 ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich „Na obcasach” w Smolnej na realizację powyższego zadania publicznego.

Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto 00/100).

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina