WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 18/1, obręb Brzezinka.
Działka uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00069995/6.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,1146 ha
3) Opis nieruchomości
Działka zlokalizowana jest w miejscowości Brzezinka, w odległości ok. 9,1 km od centrum Oleśnicy (w linii prostej). W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa małej intensywności, zagrodowa oraz użytki rolne. Dostępność komunikacyjna dobra: przy działce droga gminna o nawierzchni asfaltowej z uszkodzeniami. Teren działki obecnie nieużytkowany rolniczo, niezabudowany, z samosiejkami drzew i krzewów – bez wartości użytkowej.
Przy południowej granicy działki przebiega podziemna linia telefoniczna, nie powodując utrudnień w ewentualnej zabudowie. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: energia elektryczna oraz wodociąg. Warunki przyrodniczo – sąsiedzkie słabe – we wsi Brzezinka znajduje się tuczarnia trzody chlewnej i przy pewnych kierunkach wiatru do działki może docierać nieprzyjemny zapach.
Zapis w rejestrze gruntów: RV – 0,0473 ha, PsIV – 0,0673 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/5 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Działka znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Sosnówka-Brzezinka, strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi, strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
31.818,00 zł
7) Cena wywoławcza netto (zł)
32.000,00 zł
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 28.09.2023 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 16.08.2023 r. do 06.09.2023 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02
 lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/28, 
 https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 18/2, obręb Brzezinka.
Działka uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00069995/6.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,1228 ha
3) Opis nieruchomości
Działka zlokalizowana jest w miejscowości Brzezinka, w odległości ok. 9,1 km od centrum Oleśnicy (w linii prostej). W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa małej intensywności, zagrodowa oraz użytki rolne. Dostępność komunikacyjna dobra: przy działce droga gminna o nawierzchni asfaltowej z uszkodzeniami. Teren działki obecnie nieużytkowany rolniczo, niezabudowany, z samosiejkami drzew i krzewów – bez wartości użytkowej.
Przy południowej granicy działki przebiega podziemna linia telefoniczna, nie powodując utrudnień w ewentualnej zabudowie. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: energia elektryczna oraz wodociąg. Warunki przyrodniczo – sąsiedzkie słabe – we wsi Brzezinka znajduje się tuczarnia trzody chlewnej i przy pewnych kierunkach wiatru do działki może docierać nieprzyjemny zapach.
Zapis w rejestrze gruntów: PsIV – 0,1228 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/5 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Działka znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Sosnówka-Brzezinka, strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi, strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
32.986,00 zł
7) Cena wywoławcza netto (zł)
33.000,00 zł
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 28.09.2023 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 16.08.2023 r. do 06.09.2023 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02
 lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/28, 
 https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL.

Wójt
(-) Marcin Kasina