Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy w związku z możliwością aplikowania do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zwraca się do osób / rodzin zainteresowanych wsparciem o przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko opiekuna osoby z niepełnosprawnością, telefon kontaktowy, adres zamieszkania) na adres sylwia.marciniszyn@olesnica.wroc.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 71 715 68 88 , 575 672 615 lub zgłoszenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 78. w godz. 7:00 – 15:00

Głównym celem Programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program skierowany jest do: 

 1. dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:      
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo        
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo    
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem::

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:  

 1. poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
 5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Niniejsza informacja służy diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług a także osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt po przez wiadomość e-mail na adres: sylwia.marciniszyn@olesnica.wroc.pl lub pod numerem telefonu: 71 715 68 88 lub 575 672 615 w godzinach 7:00-15:00 do dnia 8 września 2023.

Szczegółowe informacje na stronie BIP GOPS Oleśnica