W dniu 20 czerwca 2023 roku odbyła się 61 sesja Rady Gminy Oleśnica. Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja, na wniosek Wójta Marcina Kasiny, w trybie nadzwyczajnym.

Konieczność przeprowadzenia obrad podyktowana była potrzebą zatwierdzenia przez radnych rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok ubiegły, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 30 czerwca.

Podczas obrad Skarbnik Gminy omówiła również proponowane zmiany do budżetu oraz do wieloletniej prognozy finansowej, analizując wprowadzane poprawki w kontekście wpływu na całość budżetu Gminy Oleśnica. Poza tym poddane pod głosowanie zostały projekty przygotowane przez Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, Centrum Usług Wspólnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Najważniejsze z nich to m. in. przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Smolnej, ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w punkcie przedszkolnym oraz przyjęcie gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Kolejna (62) w tej kadencji, nadzwyczajna sesja odbyła się w dniu 7 lipca 2023 r. Została zwołana przez Przewodniczącego Tadeusza Kunaja na wniosek ¼ ustawowego składu Rady. Do wniosku dołączono porządek obrad oraz projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który dotyczył uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - działek położonych w obrębie sołectwa Ligota Polska. Ostatecznie, po przeprowadzeniu głosowania, uchwała nie została podjęta (za – 4 głosy, przeciw – 6, wstrzymało się – 3).

Dwie następne, nadzwyczajne sesje Rady (63 i 64), zwołane na wniosek Wójta, odbyły się w dniach 1 i 29 sierpnia b.r. Na pierwszej z nich radni zebrali się, aby ustalić zasady udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko wicedyrektora w szkole podstawowej. Podczas drugich obrad podjęto m. in. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na uruchomienie połączeń autobusowych Oleśnica - Syców, dostosowanych do rozkładu jazdy pociągów na trasie Wrocław - Oleśnica oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2028. Na obu spotkaniach radni zaakceptowali również zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy.

Przypominamy, że zgodnie z § 14 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym - imienne wykazy głosowań radnych są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/. W ww. Biuletynie zamieszczane są również uchwały podjęte na sesjach oraz transmisje z obrad i nagrania archiwalne.

Galeria zdjęć


Nadzwyczajne sesje Rady Gminy Oleśnica
Inspektor ds. obslugi Rady Gminy Agnieszka Kembłowska, Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj, Wójt Marcin Kasina oraz Wiceprzewodnicząca Rady Aleksandra Sieruga
Nadzwyczajne sesje Rady Gminy Oleśnica
Radni Rady Gminy Oleśnica podczas trwających obrad
Nadzwyczajne sesje Rady Gminy Oleśnica
Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina, pracownicy Urzędu oraz radni Rady Gminy Oleśnica podczas sesji