WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Lokal użytkowy położony w budynku nr 47c w Dąbrowie na działce o nr 76/4 uregulowanej w księdze wieczystej nr WR1E/00076654/6.

2) Powierzchnia nieruchomości

Lokal użytkowy o pow. 15,73 m2.

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w centralnej części wsi Dąbrowa, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej. Kształt działki regularny – prostokątny. Działka i posadowiony na niej budynek wykorzystywane są jako teren świetlicy wiejskiej.

Zapis w rejestrze gruntów: Bi – 0,1000 ha.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nr 76/4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: MN/10 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość jest wykorzystywana jako świetlica wiejska.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości (zł)

Nie dotyczy.

7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata z tytułu dzierżawy według zarządzenia nr 76/23 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części zabudowanej nieruchomości nr 47c w Dąbrowie wynosi 400,00 zł netto w stosunku miesięcznym.

8) Terminy wnoszenia opłat

Raz w roku.

9) Zasady aktualizacji opłat

Ustalona stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia 2024 r. - w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na rzecz Orange Polska S.A. wykorzystywana jako infrastruktura techniczna – telekomunikacyjna.

Okres dzierżawy – 3 lata.

11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.

 

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 10.10.2023 r. do 31.10.2023 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,

w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02

lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/33,

 

Wójt
(-) Marcin Kasina