Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.).

W dniu 10 października 2023 roku wpłynęła do Urzędu oferta realizacji zadania publicznego, w formie wspierania realizacji zadania, pod nazwą: Warsztaty jesienno-zimowe dla dzieci, złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich „Po sąsiedzku” w Ligocie Wielkiej, Ligota Wielka 74 A, 56-400 Oleśnica.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

- Biuletynie Informacji Publicznej,
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego,
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica

z dopiskiem: Uwagi do Warsztaty jesienno-zimowe dla dzieci.

Załącznikiem do pisma jest oferta realizacji zadania publicznego.

 

Zastęca Wójta Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski