Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.).

W dniu 20 października 2023 roku wpłynęła do Urzędu oferta realizacji zadania publicznego, w formie wspierania realizacji zadania, pod nazwą: Projekt „Spotkanie z teatrem” – warsztaty teatralno-integracyjne zakończone spektaklem złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ligocie Małej „Ruch to zdrowie”, Ligota Mała 54, 56-400 Oleśnica.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

- Biuletynie Informacji Publicznej,
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego,
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:
Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica

z dopiskiem: Uwagi do Projekt „Spotkanie z teatrem” – warsztaty teatralno-integracyjne zakończone spektaklem.

 Załącznikiem do pisma jest oferta realizacji zadania publicznego.

 

Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski