Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały nr IV/12/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30.12.2010 r. w sprawie: "Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".

Wójt Gminy Oleśnica zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy do konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Cel konsultacji: wymiana poglądów i nawiązanie dialogu pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych a jednostką samorządu terytorialnego prowadzące do zaopiniowania i naniesienie ewentualnych uwag dotyczących „Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Przedmiot konsultacji: projekt „Program współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: Konsultacje będą trwały od dnia 26.10.2023 r. do dnia 08.11.2023 r. do godz. 14:30.

Forma konsultacji: Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej:

• zgłaszanie uwag i wniosków za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica.

• zgłaszanie uwag i wniosków za pomocą poczty elektronicznej na adres agnieszka.pawlowska@olesnica.wroc.pl z dopiskiem "Konsultacje NGO".

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Oleśnica

 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina