Oleśnica, 31.10.2023 r.


RN.6721.2.7.2023


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nieciszów, w gminie Oleśnica

Wójt Gminy Oleśnica na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.), art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) oraz uchwały nr XLIII/309/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nieciszów, w gminie Oleśnica zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 07 listopada 2023 r. do 28 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica pokój nr 2 (parter) w godzinach pracy Urzędu.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica sala nr 18 (I piętro), o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

Wnioski i uwagi należy składać do Wójta Gminy Oleśnica w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@olesnica.wroc.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2023 r. 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@olesnica.wroc.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia aktu planistycznego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,w tym upoważnieni pracownicy Administratora. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Składając wniosek lub uwagę jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku lub uwagi.