Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Śniadanie daje moc – warsztaty dla dzieci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich „Na obcasach” w Smolnej na realizację powyższego zadania publicznego.

Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych brutto).

 

Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
/-/
Krzysztof Skórzewski