Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr IV/12/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.

Forma konsultacji polegała na możliwości wyrażania przez organizacje pozarządowe pisemnych uwag i wniosków w sprawie w/w Programu, które można było składać za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres agnieszka.pawlowska@olesnica.wroc.pl z dopiskiem „Konsultacje NGO”.

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 26 października 2023 r.  a zakończyły 8 listopada 2023 r. 

W czasie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków do w/w projektu.

 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina