Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Świąteczne dekoracje szyte igłą i nitką” – bożonarodzeniowe rękodzielnicze warsztaty edukacyjno-integracyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrem „Po nitce do kłębka” na realizację powyższego zadania publicznego.
Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości  1 900,00 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych brutto).

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina