Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.).

W dniu 24 listopada 2023 roku wpłynęła do Urzędu oferta realizacji zadania publicznego, w formie wspierania realizacji zadania, pod nazwą: Bajkowe święta – warsztaty, złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich „Na obcasach” w Smolnej, Smolna 82, 56-400 Oleśnica.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571, ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

- Biuletynie Informacji Publicznej,

- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego,

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:

Urząd Gminy Oleśnica

ul. 11 Listopada 24

56-400 Oleśnica

z dopiskiem: Uwagi do Bajkowe święta – warsztaty.

Załącznikiem do pisma jest oferta realizacji zadania publicznego.

 

Zastępca Wójta Gminy Oleśnica

/-/ Krzysztof Skórzewski