Informujemy, że od 1 grudnia 2023 r. w miejscowości Nieciszów będzie obowiązywało nazewnictwo ulic, zgodnie z podjęta Uchwałą nr LXV/485/23 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 września 2023 r.

W związku z powyższym w pierwszej dekadzie miesiąca grudnia 2023 r. do właścicieli nieruchomości z nadanymi numerami porządkowymi zostaną wysłane zawiadomienia dotyczące zmiany istniejącego numeru domu. 

Przemeldowanie:
W związku z nadaniem nazw ulicom w miejscowości Nieciszów, informujemy mieszkańców Nieciszowa o konieczności zmiany adresu w ewidencji ludności. Nie ma konieczności dokonywania przemeldowania osobiście przez każdego mieszkańca w siedzibie Urzędu. 
Po aktualizacji adresu, otrzymają Państwo listownie bezpłatny dokument potwierdzający zmianę miejsca zameldowania. 
Odpowiedzi na pytania związane z zameldowaniem oraz zmianą adresu w CEIDG, udzielamy w Urzędzie Gminy, ul. 11 Listopada 24, w pok. nr 12 lub telefonicznie pod numerem 
713 140 212.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą:
Ponadto przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w terminie 7 dni od dnia zmiany danych. Zmiany można dokonać w dowolnym urzędzie gminy lub elektronicznie na stronie www.biznes.gov.pl.

Wymiana tabliczek z numerami domów
Zgodnie z art. 47b Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku  albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. 

Wymiana praw jazdy i dowodów rejestracyjnych
Zgodnie z informacją Wydziału Komunikacji i inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, kwestie dotyczące wymiany dowodów rejestracyjnych są regulowane przez art. 74a ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.), zaś zasady dotyczące wymiany praw jazdy reguluje art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 622 
ze zm.).

  1. Aktualnie wysokość opłaty za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego wynosi 54 zł.
  2. Aktualnie wysokość opłaty za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł.

Ponadto o zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m. in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakład ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, itp.

Galeria zdjęć


Przykładowa tabliczka adresowa - ul. Lawendowa
Przykładowa tabliczka adresowa - ul. Lawendowa