Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.).

W dniu 29 listopada 2023 roku wpłynęła do Urzędu oferta realizacji zadania publicznego, w formie wsparcia realizacji zadania, pod nazwą: : „Rodzinne Tradycje Bożonarodzeniowe” – warsztaty kulinarno - rękodzielnicze, złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich we Wszechświętem, Wszechświęte 16 C, 56-400 Oleśnica.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

- Biuletynie Informacji Publicznej,

- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego,

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:

Urząd Gminy Oleśnica

ul. 11 Listopada 24

56-400 Oleśnica

z dopiskiem: Uwagi do : „Rodzinne Tradycje Bożonarodzeniowe” – warsztaty kulinarno - rękodzielnicze.

 

Załącznikiem do pisma jest oferta realizacji zadania publicznego.

 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina