Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.).

W dniu 29 listopada 2023 roku wpłynęła do Urzędu oferta realizacji zadania publicznego, w formie wsparcia realizacji zadania, pod nazwą: Świąteczne gotowanie, pierniki, wędzonki” – warsztaty edukacyjno-integracyjne, złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Ligocie, Nowa Ligota  10 A, 56-400 Oleśnica.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

- Biuletynie Informacji Publicznej,
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego,
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica

z dopiskiem: Uwagi do : Świąteczne gotowanie, pierniki, wędzonki” – warsztaty edukacyjno-integracyjne.

 

Załącznikiem do pisma jest oferta realizacji zadania publicznego.

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina