Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne” – warsztaty edukacyjno-integracyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszycach na realizację powyższego zadania publicznego.
          Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych brutto).

 

Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski