Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na realizację zadania publicznego zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oleśnica na lata 2022-2025 w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Oleśnica, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) wybrał ofertę Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras, Lublin, na realizację powyższego zadania publicznego.

     Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 45.000,00 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych brutto).

 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/Marcin Kasin