Oleśnica, 16.04.2024 r. 


RN.6721.2.1.2024


OBWIESZCZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 126, obręb Spalice, gmina Oleśnica,

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297/115, 522/1, 523/3, 110/1, 556/1, 556/2 i części działki nr 478 obrębu Smolna, w gminie Oleśnica.
   

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Oleśnica uchwał:
- nr LXXII/536/24 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 126 obręb Spalice, gmina Oleśnica
- nr LXV/487/23 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297/115, 522/1, 523/3, 110/1, 556/1, 556/2 i części działki nr 478 obrębu Smolna, w gminie Oleśnica.
    Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.) Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia o podjęciu prac nad opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko dotyczących w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
    Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@olesnica.wroc.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie do dnia 10 maja 2024 r. 

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin Kasina

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Oleśnica, Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Agata Janiszewska-Skowron, Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
adres e-mail: iodo@olesnica.wroc.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia aktu planistycznego na  podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Składając wniosek jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku.