27 października w Urzędzie Gminy Oleśnica podpisano umowę na „Budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowice”
 
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego o długości około 700 m (na odcinku od km 0+500 do 1+205 - I Etap) o nawierzchni bitumicznej, o szerokości w świetle krawężników 3,0 m (z poszerzeniami przy przejściach dla pieszych) z poboczami (skrajnią) o szerokości 50 cm wzdłuż istniejącej drogi powiatowej nr 1474D wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej oraz usunięciem ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia naziemnego i podziemnego wg wykonanej dokumentacji projektowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
 
W celu zabezpieczenia ścieżki pieszo– rowerowej przed zalewaniem, na krawędzi istniejącej jezdni zaleca się ułożenie ścieku z dwurzędowej kostki betonowej 16 x 16 na ławie betonowej wraz z wystającym krawężnikiem betonowym min. 15 x 30 x 100. W ramach inwestycji przeprojektowane i przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami publicznymi. Na skrzyżowaniach należy zaprojektować wyniesione przejścia i przejazdy rowerowe (szer. min. 5,5 m) wraz z ich doświetleniem (w pierwszym etapie inwestycji powstaną trzy przejścia wyniesione, dwa z nich z zatokami autobusowymi).
 
Realizację przedmiotu zamówienia podzielono na dwie części:
1. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót lub innego dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych: termin wykonania 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 27 października 2024 r.
2. wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej: termin nie dłużej niż do 27 grudnia 2024 r.
 
Wykonawcą będzie firma TOM TRANS Tomasz Walczak, a koszt inwestycji wyniesie 3 390 000 zł. Zamówienie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą 2 000 000 zł, a gmina Oleśnica wraz z powiatem oleśnickim dołożyły po 695 000 zł. Wszystkie materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.

Galeria zdjęć


Mapka z przebiegiem projektowanego I Etapu ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowice
Mapka z przebiegiem projektowanego I Etapu ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowice