Informacja ogólna o badaniu:

Efektem badania są wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmowane jako miara inflacji, ogłaszane co miesiąc oraz za okresy kwartalne, narastające i roczne. Są one wykorzystywane zgodnie z aktami prawnymi między innymi do waloryzacji wielkości ekonomicznych, do bieżących decyzji gospodarczych przez agendy rządowe, banki i inne instytucje finansowe krajowe i zagraniczne, przez przedsiębiorców, jak i indywidualnych użytkowników danych oraz do innych badań statystycznych.

Termin realizacji badania:

cały rok – co miesiąc.
Co do zasady notowania ankieterskie odbywają się w dniach 5-22 dzień każdego miesiąca; odstępstwa od tego okresu, tj. wydłużenie, wynikać mogą z układu dni w miesiącu.

Metoda realizacji badania:

  • ankietowanie bezpośrednie w punktach sprzedaży detalicznej przez ankieterów statystycznych (wstrzymane lub ograniczane na okres obostrzeń wprowadzonych z uwagi na pandemię)
  • ankietowanie telefonicznie i mailowo
  • dane pobierane przez pracowników statystyki publicznej bezpośrednio ze stron internetowych detalistów
  • dane dostarczane przez gestorów za pośrednictwem łączy internetowych

Zakres zbieranych informacji:

Ceny płacone przez konsumentów za towary i usługi ujęte na liście reprezentantów do badania w wybranych punktach sprzedaży oraz informacje dodatkowe o tych produktach (np. surowiec, jednostka miary, zakres usługi).

Dane osobowe zbierane w badaniach:

  1. przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. objęte są tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Danymi źródłowymi w badaniu, na podstawie których obliczany jest jeden z najważniejszych wskaźników statystycznych – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – przyjmowany jako miara inflacji, są dane o cenach m.in. zbierane z punktów sprzedaży detalicznej oraz wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych. Uczestnictwo w tych badaniach zarówno konsumentów, jak i personelu punktów sprzedaży jest warunkiem niezbędnym do opracowania i udostępnienia użytkownikom statystycznej informacji o inflacji.

Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się:

Galeria zdjęć


Ulotka - badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych
Ulotka - badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych