Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uczestniczy w organizacji konkursu Rady Kobiet w rolnictwie pn. „Kobiety dla Polskiej Wsi”.

Członkiem Rady Kobiet jest również Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik. Konkurs obejmuje kilka kategorii, m.in. „Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym”, która bezpośrednio wpisuje się działalność ustawową Kasy.

Celem konkursu jest uhonorowanie i promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Do udziału w Konkursie można zgłaszać kobiety, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 • prowadzą lub pracują w gospodarstwie rolnym;
 • prowadzą na wsi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą skierowaną między innymi do mieszkańców wsi;
 • podejmują na polskich terenach wiejskich aktywną działalność społeczną, kulturalną, oświatową lub inną na rzecz mieszkańców wsi.

Zgłoszeń dokonywać mogą:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jednostki doradztwa rolniczego,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • instytucje naukowo-badawcze, związki i organizacje rolnicze,
 • wojewoda, marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt, sołtys, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie wypełnionego i podpisanego przez kandydatkę oraz wskazane podmioty formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem jednej z poniższych form:

 • za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP,
 • lub w formie skanu na adres e-mail: radakobiet@minrol.gov.pl,
 • lub pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs pn. „Kobiety dla Polskiej Wsi”.

Termin przesyłania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy należy przekazać Organizatorowi w terminie do 12 września 2023 r. do godz. 11.00.

O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje na temat Konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się w linku:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-kobiety-dla-polskiej-wsi