Oleśnica dn., 03.06.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Komediowa Gmina Oleśnica” z pominięciem otwartego konkursu ofert przez Fundację Czas Na Nas.

Na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.)

 

Wójt Gminy Oleśnica

po rozpatrzeniu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o ziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Fundację Czas Na Nas z siedzibą w Żurawinie, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

postanawia:

nie uznać celowości realizacji ww. zadania publicznego ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy Oleśnica na zlecenie realizacji oferty. Oznacza to brak możliwości zawarcia umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ustawy, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego
o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę o której mowa w art.19a ustawy, złożyła Fundacja Czas Na Nas, na realizację zadania publicznego pn. „Komediowa Gmina Oleśnica”.

Celem objętego złożoną ofertą zadania było wystawienie spektaklu teatralnego na terenie Gminy Oleśnica, którego realizacja przewidziana była w okresie od 13.09.2024 r. do 11.12.2024 r.. Wydarzenie kulturalne miało na celu zwiększenie udziału w kulturze seniorów i osób dorosłych zamieszkujących teren gminy a co za tym idzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz m.in. wyrównywaniu szans społecznych, integracji społeczności lokalnej, promocji kultury czy alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Podczas oceny  celowości realizacji zadania brano pod uwagę:

– stopień  jakim oferta odpowiadała priorytetowym zadaniom publicznych, określonym w Rocznym programie współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi,
– zapewnienie wysokiej jakości realizacji zadania,
– korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową dla lokalnej społeczności,
– okres realizacji zadania,
– środki finansowe dostępne na realizację zadania.

W związku z powyższym po dokonaniu analizy oferty złożonej przez Fundację Czas Na Nas, Wójt Gminy Oleśnica postanowił nie uznać celowości realizacji zadania publicznego pn. „Komediowa Gmina Oleśnica” ze względu na:

– braku środków finansowych dostępnych na realizację zadania.

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina