OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nowa Ligota

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Nowa Ligota

136/12

0,0900

MN/6 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

54.421,00

55.000,00

5.500,00

1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Nowa Ligota, w odległości około 9 km od centrum miasta Oleśnica.
W odległości ok. 12 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Zachód. Czynniki środowiskowe i otoczenie określono na ocenę dobrą (w okolicy las). Dostępność komunikacyjna dostateczna: droga przy działce gruntowna – gminna, po około 140 – 160 m droga gminna o nawierzchni asfaltowej.

Teren w pobliżu nieruchomości (do 250 m) uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa małej intensywności, zabudowa zagrodowa, las oraz użytki rolne.

Nad rogiem działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia ze słupem żelbetowym na terenie działki.

Zapis w rejestrze gruntów: RIVb – 0,0213 ha, RV – 0,0687 ha.

2. Działka uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00051946/9.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetarg odbędzie się w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 w dniu 07.05.2024 r. o godz.: 9:00.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 30.04.2024 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu.

8. Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

9. W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

15. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.upłynął dnia 19.07.2023 r.

17. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

18. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 26.03.2024 r. do 07.05.2024 r.

19. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

20. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbyły się w dniu 19.09.2023 r., 14.11.2023 r. i 06.03.2024 r.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,

w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska,

pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina