OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Sokołowice

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Sokołowice

271/10

0,1092

MN/22 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie „OW” - ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków oraz w strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi.

70.536,00

71.000,00

7.000,00

1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Sokołowice, w odległości około 6 km od centrum miasta Oleśnica i około 1,5 km od węzła drogowego „Oleśnica-Północ” na czteropasmowej drodze ekspresowej nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. W okolicy nieruchomości teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: wzdłuż drogi asfaltowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna.

Teren działki niezabudowany, kształt złożony.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.

Zapis w rejestrze gruntów: PsIV – 0,1092 ha.

2. Działka uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00121751/7.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetarg odbędzie się w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 w dniu 08.05.2024 r. o godz.: 14:00.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 30.04.2024 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu.

8. Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

9. W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

15. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.upłynął dnia 13.03.2024 r.

17. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

18. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 26.03.2024 r. do 08.05.2024 r.

19. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,

w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska,

pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina