OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Smolna

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Smolna

141/2

0,1655

MN/31 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

93.945,00

95.000,00

9.500,00

2

187

0,1200

MN/29 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych

oraz w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego.

59.268,00

50.000,00

5.000,00

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Smolna, w odległości około 7 km od centrum miasta Oleśnica. Lokalizacja dz. 141/2 określona została na ocenę średnią plus, czynniki środowiskowe i otoczenie na ocenę dostateczną (w pobliżu ferma indyków, mogą przy pewnych kierunkach wiatru dochodzić uciążliwe zapachy), lokalizację dz. 187 również określono na ocenę średnią plus,
 zaś czynniki środowiskowe i otoczenie na ocenę dobrą.

Dostępność komunikacyjna

- działka nr 141/2 znajduje się przy gminnej drodze o nawierzchni asfaltowej z uszkodzeniami, teren przy działce uzbrojony w sieci wodociągową (w odległości 70 m) i elektroenergetyczną,

- przy działce nr 187 droga gruntowa nieurządzona, trudno przejezdna, o małej szerokości (ok. 4 m), teren w okolicy działki
 (w odległości ok. 130 m) uzbrojony w sieci wodociągową i elektroenergetyczną.

W pobliżu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz użytki rolne. Działki o kształcie regularnym.

Zapis w rejestrze gruntów: dz. 141/2 - PsIV – 0,1655ha, dz. 187 - RIIIb – 0,1200 ha.

2. Działka nr 141/2 uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00055020/0, dz. 187 w księdze wieczystej nr WR1E/00076637/1.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 w dniu 17.07.2024 r. o godz. 10:00 – dz. nr 141/2, godz. 11:00 – dz. nr 187.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 10.07.2024 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

9. W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gosp. nieruchomościami.

15. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) upłynął dnia 31.01.2024 r.

17. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

18. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 04.06.2024 r. do 17.07.2024 r.

19. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

20. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbyły się w dniu 08.05.2024 r.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,

w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

 

Wójt
 (-) Marcin Kasina

 

Link do działki nr 141/2 w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Oleśnica

Link do działki nr 187 w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Oleśnica