OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Poniatowice

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Poniatowice

250

0,5869

MN/57 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w niewielkim zakresie KDW/29 – drogi wewnętrzne. Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie „OW” - ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

296.361,00

270.000,00

27.000,00

2

311/10

0,1219

MN/39 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

63.844,00

64.000,00

6.000,00

3

311/11

0,1166

61.068,00

62.000,00

6.000,00

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Poniatowice, w odległości niecałych 12 km od centrum miasta Oleśnica.
W odległości ok. 6 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Wschód. Lokalizacja nieruchomości określona została na ocenę średnią, czynniki środowiskowe i otoczenie na ocenę dobrą. 

Dostępność komunikacyjna

- przy działce nr 250 droga gminna o nawierzchni gruntowej, teren w odległości ok 170 m od działki uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, przy działce przebiega sieć wodociągowa,

- działki nr 311/10 i 311/11 znajdują się przy gminnej drodze o nawierzchni gruntowej, teren w odległości ok. 75 m od działek uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, sieć wodociągowa przebiega w odległości ok. 220 m od działek.

W pobliżu działek znajduje się nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz użytki rolne. Działki o kształcie regularnym.

Zapis w rejestrze gruntów: dz. 250 - N – 0,5869 ha, dz. 311/10 - RIVb – 0,1219 ha, dz. 311/11 - RIVb – 0,1166 ha.

2. Działki uregulowane są w księdze wieczystej nr WR1E/00051921/8.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 w dniu 16.07.2024 r. o godz. 12:00 – dz. nr 250, godz. 13:00 – dz. nr 311/10, godz. 14:00 – dz. nr 311/11.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 10.07.2024 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

9. W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gosp. nieruchomościami.

15. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) upłynął dnia 31.01.2024 r.

17. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

18. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 04.06.2024 r. do 16.07.2024 r.

19. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

20. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbyły się w dniach 7 i 8 maja 2024 r.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,

w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska,

pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

 

Wójt
 (-) Marcin Kasina

Link do działki nr 250 w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Oleśnica

Link do działek nr 311/10 i 311/11 w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Oleśnica