OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż udziału wynoszącego ¼ części w niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zarzysko

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość udziału (zł)

Cena wywoławcza udziału (zł)

Wadium (zł)

1

Zarzysko

192

0,2400

Dla terenu działki brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica teren rozpatrywanej działki nr 192 oznaczony jest symbolami:

M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej,

U – tereny usług komercyjnych.

21.798,00

22.000,00

2.000,00

1.Nieruchomość położona jest w miejscowości Zarzysko w odległości około 9,1 km od centrum miasta Oleśnica. Dostępność komunikacyjna dobra: droga przy działce ma nawierzchnię asfaltową z uszkodzeniami. Teren przy działce uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową (w odległości ok. 80 m).

W pobliżu znajduje się zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa małej intensywności, zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne. Teren działki obecnie nieużytkowany rolniczo, niezabudowany. Na terenie działki pozostałości fundamentów zabudowy typu stodoła oraz samosiejki drzew i krzewów – bez wartości użytkowej. Kształt działki regularny, z niewielką odnogą.

Zapis w rejestrze gruntów: PsIV – 0,1300 ha, Br-PsIV – 0,1100 ha.

Sprzedaży podlega udział wynoszący ¼ części w prawie własności działki.

2. Działka uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00022397/3.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetarg odbędzie się w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 w dniu 19.09.2023 r. o godz.: 14:00.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 13.09.2023 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu.

8. Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

9. W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

15. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) upłynął dnia 19.07.2023 r.

17. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 16.08.2023 r. do 19.09.2023 r.

18. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,

w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

 

Wójt
(-) Marcin Kasina

Link do działki nr 192 w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Oleśnica

Galeria zdjęć