Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie 4 Memoriału Lekko Atletycznego płk Wiesława Kiryka w Oleśnicy”
 
Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie 4 Memoriału Lekko Atletycznego płk Wiesława Kiryka w Oleśnicy” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 517 ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Wojskowy Klub Sportowy "OLEŚNICZANKA" na realizację powyższego zadania publicznego.
 
Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 5 000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych brutto 00/100).
 
Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski