Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wiosenne warsztaty", zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich „Na obcasach” w Smolnej na realizację powyższego zadania publicznego.
              Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych brutto).

 

 Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina