Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki”, zgodnie z przepisami ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 517, ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich „Po sąsiedzku” w Ligocie Wielkiej na realizację powyższego zadania publicznego.

    Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych brutto).

 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina