Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Projekt  „Zajęcia sportowo-rekreacyjne” – zakończony zdrowym poczęstunkiem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ligocie Małej „Ruch to zdrowie” na realizację powyższego zadania publicznego.
Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości  2 000,00 zł. brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto).

 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/
Marcin Kasina