Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Warsztaty Bożonarodzeniowe”, zgodnie z przepisami stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Poniatowicach na realizację powyższego zadania publicznego.

Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości  1 000,00 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto).

 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/
Marcin Kasina